PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku, je strokovno vodena in določena z letnim delovnim načrtom. Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju  izhajajo iz pouka. Cilji dejavnosti se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževanimi cilji pouka.  Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda.

Učenci se vključijo prostovoljno s prijavo staršev v spomladanskem času za naslednje šolsko leto.

V podaljšanem bivanju se učenci učijo različnih spretnosti in veščin, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Velik poudarek dajemo spoznavanju in pozitivnemu vrednotenju sebe, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu, skrbimo za zdravo življenje in okolje ter socialne stike.

 

ZA KLIC V NUJNIH PRIMERIH POKLIČITE  031 328 061

Splošni cilji podaljšanega bivanja so: 

 • zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo (po potrebi jim nudimo ustrezno strokovno pomoč);
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
 • razumeti pomen znanja za odraščanje in osebni razvoj;
 • razumeti pomen kakovosti odnosov v skupini vrstnikov, dobro počutje in skupne dosežke.

Izobraževalni cilji podaljšanega bivanja 

 • Učenci v podaljšanem bivanju vadijo in utrjujejo snov pridobljeno pri rednem pouku.
 • Učenci se ob tem urijo, utrjujejo, preverijo, ponovijo in tudi poglobijo svoja znanja.

Vzgojni cilji podaljšanega bivanja 

Vzgojne cilje bomo dosegali predvsem v usmerjenem prostem času, saj bomo ta čas namenili likovnim, glasbenim, športnim, raziskovalnim in literarnim dejavnostim. Pri usmerjenem prostem času se učitelj podaljšanega bivanja posveti otrokom in njihovim željam. V tem času učenci rišejo, slikajo, plešejo, pojejo, opazujejo in raziskujejo naravo, poslušajo, ilustrirajo in dramatizirajo pravljice, se igrajo …

Dejavnosti v podaljšanem bivanju bodo spodbujale in navajale učence na koristno preživljanje prostega časa.

PB traja od 12.10 do 16.15. V tem času se v oddelkih prepletajo naslednje dejavnosti:

PREHRANA

Pri kosilu je poudarek predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane. Privajamo se  na samopostrežni način delitve hrane (kulturno čakanje v vrsti …) ter pridobivamo higienske navade (umivanje rok pred jedjo, uporaba brisač …).

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

 V podaljšano bivanje učenci pridejo po pouku utrujeni od branja, pisanja, računanja in pridobivanja novih znanj. Čaka jih še opravljanje domače naloge, dopolnjevanje in utrjevanje znanja. Potrebujejo sprostitev in počitek, ki sta pomembna in nepogrešljiva elementa dnevnega življenja na šoli. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu, kot so športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne igre, domišljijske, igre z vlogami; poslušajo umirjeno  glasbo, berejo, se  pogovarjamo, se sprehajajo.

SAMOSTOJNO UČENJE

Po sprostitvi je na vrsti samostojno učenje. Navajajo se na samostojno opravljanje domačih nalog, utrjevanje in pridobivanje novih znanj ter s tem širjenja svojih obzorij. Tej dejavnosti pripada največ 50 minut.

Morebitne nedokončane naloge naredijo doma. Seveda poskrbimo, da smo doma čimbolj prosti.
 

USTVARJALNO REŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Poskrbimo tudi za ustvarjalno preživljanje prostega časa. V tem času  razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem, delovno-tehničnem, raziskovalnem, ekološkem, socialnem, čustvenem in drugih področjih.

Izdelajo različne izdelke, pripravljajo predstave, delavnice, projekte, plešejo, pojejo, raziskujejo, se igrajo …

Nekateri učenci se vključujejo tudi v različne interesne dejavnosti, ki so organizirane v tem času.

 

Pravila podaljšanega bivanja

 1. Odhod učencev iz podaljšanega bivanja (v nadaljevanju PB)   in 2. razreda je možen SAMO skozi glavni vhod šole.
 2. Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda navedene na prijavnici. O odhodu otroka iz PB ali interesne dejavnosti (ID) morate obvestiti razrednika ali učitelja oddelka PB .
 3. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj PB predčasno dovoli otroku odhod LE s pisnim dovoljenjem staršev.
 4. Zunaj se igramo v varovanem šolskem prostoru.
 5. Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.
 6. Interesne dejavnosti naj otrok obiskuje od vpisa do konca šolskega leta.
 7. Če je učenec odsoten, kosilo in popoldansko malico odjavite sami.

 

Glavni cilj PB je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjena zgolj pisanju domačih nalog. 

PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.