IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

PRAVNA PODLAGA

Zakon o osnovni šoli daje staršem možnost, da uveljavljajo pravico do izobraževanja svojih otrok na domu. Obveznosti staršev izhajajo iz normativnih podlag (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli).

Za to obliko izobraževanja se starši in učenec odločijo prostovoljno. Zakon ne predpisuje pogojev za osebe, ki otroka poučujejo na domu, niti jim v ta namen niso zagotovljena javna sredstva. Starši z izbiro izobraževanja na domu prevzamejo obveznosti, povezane z izvedbo izobraževanja svojega otroka.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU

Starši morajo najpozneje do 16. avgusta tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan. Pravice do izobraževanja na domu med šolskim letom ni mogoče uveljavljati.

Starši o izobraževanju na domu osnovno šolo pisno obvestijo za vsako šolsko leto posebej. Obvestilo mora vsebovati ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, ter ime in priimek oseb, ki bodo otroka poučevale.

Starši lahko med šolskim letom prekinejo izobraževanje na domu. Vključitev učenca v izobraževanje v osnovni šoli je mogoča do začetka rokov za ocenjevanje znanja. O prekinitvi izobraževanja na domu so starši dolžni pisno obvestiti šolo.

IZVAJANJE PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU

Osnovna šola ob začetku šolskega leta staršem predstavi cilje, standarde znanja, merila ocenjevanja in pogoje za napredovanje v naslednji razred. Starše sproti obvešča o rokih in načinu izvedbe ocenjevanja znanja ter izvede ocenjevanje znanja v rokih, ki so določeni s pravilnikom, ki ureja šolski koledar.

Učencem je omogočena izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada.

Starši so obveščeni o terminih pregledov za zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev.

Zakon ne predvideva, da bi bil učenec občasno prisoten pri pouku oz. bi se udeleževal dejavnosti v organizaciji šole (npr. dni dejavnosti, šole v naravi, plavalnega tečaja, razširjenega programa).

Učenec lahko na šoli opravlja teoretični in praktični del kolesarskega izpita, ne pa vsebin, ki se nanašajo na pripravo za izpit. Učencu, ki je uspešno opravil izpit, šola ob koncu pouka izda javno listino – kolesarsko izkaznico.

Roke, načine preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učencev in izdajo listin učencem, ki se izobražujejo na domu, določajo podzakonski akti.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Za učenca, ki se izobražuje na domu, se ocenjuje znanje iz vseh predmetov glede na predmetnik posameznega razreda javno veljavnega programa osnovne šole, v katerem se učenec izobražuje.

Doseženi standard znanja preveri osnovna šola, na katero je učenec vpisan. Znanje učenca oceni izpitna komisija.

Če učenec, ki se izobražuje na domu, ne doseže minimalnih standardov znanja, ima pravico do ponovnega ocenjevanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta.

Če učenec ponovnega ocenjevanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v šoli. V tem primeru starši pravice do izobraževanja učenca na domu v naslednjih razredih ne smejo več uveljavljati.

Roki za preverjanje znanja so določeni s šolskim koledarjem, ki ga vsako leto predpiše minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje: Šolski koledar za osnovne šole

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 3., 6., in 9. razreda obvezno. Učenci, ki se izobražujejo na domu, preverjanje znanja opravljajo hkrati z drugimi učenci.

IZDAJA LISTIN

Osnovna šola za učenca vodi potrebno dokumentacijo in izdaja predpisana spričevala, obvestila in potrdila (npr. spričevalo ob koncu vsakega razreda, obvestilo o dosežkih NPZ, potrdilo o šolanju).

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci s posebnimi potrebam se lahko izobražujejo na domu le v primeru, ko je tako odločeno v odločbi o usmeritvi.

ŠOLSKA PREHRANA

Učencem, ki se izobražujejo na domu, ne pripada šolska prehrana in subvencija za šolsko prehrano.

 

Za uveljavljanje pravice do izobraževanja na domu nam lahko pošljete izpolnjen obrazec:

Obvestilo o izobraževanju na domu