IZOBRAŽEVANJE UČENCEV OSNOVNE ŠOLE NA DOMU

PRAVNA PODLAGA

Izobraževanje na domu je urejeno v Zakonu o osnovni šoli, kjer zakon staršem daje možnost, da uveljavljajo pravico do izobraževanja svojih otrok na domu. Obveznosti staršev izhajajo iz normativnih podlag (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli).

Za to obliko izobraževanja se starši in učenec odločijo prostovoljno. Zakon ne predpisuje pogojev za osebe, ki otroka poučujejo na domu, niti jim v ta namen niso zagotovljena javna sredstva.

Osnovnošolska zakonodaja ne predvideva t. i. šolanja na daljavo oz. izobraževanja preko spleta.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU

O izobraževanju na domu morajo starši osnovno šolo pisno obvestiti najkasneje do začetka šolskega leta. Med šolskim letom pravice do izobraževanja na domu ni možno uveljavljati.

Za uveljavljanje pravice do izobraževanja na domu, izpolnite priložen obrazec v dveh izvodih: Obvestilo o šolanju na domu

Obvestilo v priponki je potrebno podati za vsako šolsko leto posebej.

IZVAJANJE PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU

Podzakonski akti določajo roke, načine preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učencev in izdajo listin učencem, ki se izobražujejo na domu.

Zakon ne predvideva, da bi bil učenec občasno prisoten pri pouku oz. bi se udeleževal dejavnosti v organizaciji šole (npr: dnevi dejavnosti, šola v naravi, plavalni tečaj, interesne dejavnosti, ipd.)

Učenec lahko na šoli opravlja teoretični in praktični del kolesarskega izpita, ne pa vsebin, ki se nanašajo na pripravo za izpit. Učencu, ki je uspešno opravil izpit, šola ob koncu pouka izda javno listino – kolesarsko izkaznico.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Doseženi standard znanja preveri osnovna šola, na katero je učenec vpisan. Ob koncu šolskega leta učenec opravlja preverjanje znanja pred izpitno komisijo, iz nabora predmetov, določenih v 90. členu Zakona o osnovni šoli:

  • I. triada: slovenščina, matematika,
  • II. triada: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik,
  • III. triada: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, šport, vsaj en naravoslovni in en družboslovni predmet, vsaj en predmet iz področja umetnosti.

Roki za preverjanje znanja so določeni s šolskim koledarjem, ki ga vsako leto predpiše minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje: Šolski koledar za osnovne šole

Učenci, ki se izobražujejo na domu opravljajo tudi NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA, ki je po Zakonu o osnovni šoli obvezno za učence 6. in 9. razreda. Pisno preverjanje znanja učenci opravljajo hkrati z ostalimi učenci – za vse veljajo enaka določila o načinu in trajanju preverjenja.

IZDAJA LISTIN

Osnovna šola za učenca vodi potrebno dokumentacijo in izdaja predpisana spričevala, obvestila in potrdila (npr. spričevalo ob koncu pouka, obvestilo o dosežkih NPZ, potrdilo o šolanju).

IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Učenci imajo pravico do izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci s posebnimi potrebam se lahko izobražujejo na domu le v primeru, da je to opredeljeno na podlagi odločbe o usmeritvi.

ŠOLSKA PREHRANA

Učencem, ki se izobražujejo na domu ne pripada šolska prehrana in subvencija za šolsko prehrano.