Shema šolskega sadja

Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, vendar po naših raziskavah otroci in mladostniki slednjih ne uživajo dovolj. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave v šolskem prostoru smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Shema šolskega sadja (SŠS). Omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti (razredne ure z vsebinami sadja in zelenjave, naravoslovni dnevi, obiski sadovnjakov, delavnice, kjer učenci oblikujejo plakate, panoje, pripravljajo razstave …).

Cilji sheme šolskega sadja so ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, otrokom in mladostnikom v EU omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Na naši šoli bomo omenjeno Shemo šolskega sadja začeli izvajati v mesecu oktobru in sicer bomo vsem učencem od 1. do 9. razreda ponudili en obrok sadja enkrat tedensko brezplačno. Obrok bomo razdelili učencem ob prisotnosti učiteljev v času razrednih ur.

Namen tega ukrepa je spodbujanje zdravega prehranjevanja pri mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave.

Zavedajmo se, da sta sadje in zelenjava dar narave in rezultat dela človeških rok. Uživajmo ju spoštljivo in kulturno.

Več o shemi šolskega saja najdete na spletni strani  http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/shema_solskega_sadja/

 

Vodja projekta je Ana Mrgole, vodja šolske prehrane.